Elvira Gilevych

Urodziła się w Kijowie na Ukrainie w 1959 roku.

Wykształcenie wyższe, Uniwersytet Warszawski (studia magisterskie na kierunku lingwistyki stosowanej; polonistyczne studia doktoranckie).

Zawodowo jest nauczycielem akademickim języka rosyjskiego, ukraińskiego, polskiego jako obcego, literaturoznawcą, tłumaczem. W ruchu polonijnym na Ukrainie, Żytomierszczyźnie w szczególności, uczestniczy od 1993 roku jako członek Związku Polaków na Ukrainie. W strukturze organizacji pełniła funkcje również członka Zarządu, wiceprezesa, prezesa Żytomierskiego Oddziału ZPnU, członka Zarządu Głównego ZPnU. Zakres działalności to m.in. uczestnictwo w organizowaniu i realizacji nauczania języka polskiego w Żytomierzu na różnych poziomach nauczania (od przedszkola, szkoły podstawowej po uczelnię wyższą); współpraca z czasopismami „Dziennik Kijowski”, „Mozaika Berdyczowska”, „Gazeta Polska”, „Tęcza Żytomierszczyzny”; stworzenie i wprowadzenie po raz pierwszy na terenie Ukrainy do Żytomierskiej Obwodowej Państwowej Teleradiokompanii stałej audycji telewizyjnej w języku polskim p.t. „U Rodaków” i autorskiego programu „Słowo Polskie” (od 1999 r. dodatkowo jako operator obrazu); zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiu edycji polonijnego festiwalu pieśni i tańca „Tęcza Polesia” na Żytomierszczyźnie; prowadzenie biblioteki Domu Polskiego w Żytomierzu od dnia jego powstania (od 1999); stworzenie Zespołu Kameralnego im. Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego oraz przygotowanie i prowadzenie koncertów-prelekcji muzyki poważnej; działania ukierunkowane na nawiązywanie środowiskowych obustronnych kontaktów polsko-ukraińskich, aktywizacja działaczy społecznych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Parafiada” (Warszawa), Regionalnym Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Zielonej Górze przy realizacji własnych programów autorskich w zakresie letnich szkół językowych i warsztatów liderskich dla młodzieży polonijnej.

Od wielu lat inicjuje i organizuje liczne przedsięwzięcia edukacyjne i artystyczne, aby przywrócić pamięć o wybitnych Rodakach Żytomierszczyzny i Wołynia, takich jak Ignacy Jan Paderewski, Juliusz Zarębski, Ignacy Feliks Dobrzyński, Gustaw Olizar, Józef Ignacy Kraszewski, Kazimierz Lubomirski i inni.

Współpracuje z muzykologami, historykami, archiwistami, literaturoznawcami, językoznawcami w celu wydobycia z archiwów informacji o zapomnianych twórcach i ich dziełach. Wyniki poszukiwań i badań są utrwalane m.in. w postaci zeszytów (ukazało się 5) dwujęzycznej serii wydawniczej pod tytułem Muzyczny skarbiec Wołynia, której jest pomysłodawcą i redaktorem. Drugi kierunek stanowią poszukiwania archiwalne, ukazujące, potwierdzające łączność z Polską i polskością twórców uznawanych za przedstawicieli kultury ukraińskiej, a także upowszechnienie i popularyzacja otrzymanych rezultatów. Dotyczy m.in. takich kompozytorów jak Wiktor Kosenko, Michał Skorulski, Borys Latoszyński.

W latach 2010-2012 podjęła się szeregu działań poświęconych postaci Ignacego Jana Paderewskiego, w szczególności była współorganizatorem obchodów 150. rocznicy urodzin i 70 rocznicy śmierci mistrza (przeprowadzenie imprez okolicznościowych – wystawy, cyklu (17) koncertów i prelekcji – na Żytomierszczyźnie, w Pułtusku, Warszawie, Krakowie, Bytomiu, na Ziemi Węgrowskiej; udział w organizacji konferencji międzynarodowej „Ignacy Jan Paderewski – Wirtuoz przywrócenia Europie Polski” w Warszawie, jako członek komitetu organizacyjnego z ramienia Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I.J. Paderewskiego), była pomysłodawcą i koordynatorem merytorycznym dwustronnego polsko-ukraińskiego projektu pod ogólnym tytułem „Ignacy Jan Paderewski – nasze wspólne dziedzictwo kulturowe” (we współpracy z podmiotami samorządowymi i społecznymi przeprowadzono w maju-czerwcu 2012 r. 18 prelekcji popularno-naukowych oraz koncertów w kościołach, placówkach oświatowych i kulturalnych Bytomia, Zabrza, Koszęcina, Rusinowic, Suchej Góry). Uczestniczyła w pracach przygotowawczych (sporządzanie projektu, dokumentacji rejestracyjnej, zbieranie materiałów) Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Klasycznej we Lwowie „Odkrywamy Paderewskiego”. W Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji.

Jest Laureatką Pierwszej Nagrody w Konkursie Światowego Forum Mediów Polonijnych (2006 r.) za cykl audycji dla Telewizji Żytomierz pod tytułem „U Rodaków” i „Słowo Polskie”. Odznaczona Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2013), Medalem „PRO MEMORIA” (2005 r.) za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Srebrną Odznaką AZS (1985 r.).

gilevich