Statute

STATUT FUNDACJI
Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego (dalej: ”Fundacja”) działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Fundacja może tworzyć biura, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i Fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
§ 5
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 6
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy dla spraw kultury.

§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, zaszczyty i inne wyróżnienia, które mogą być przyznawane wraz z innymi nagrodami osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 8
Fundacja zostaje powołana w celu:

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce, przyczynianie się do podnoszenia wiedzy muzycznej, teatralnej, filmowej i artystycznej, a także prezentowanie publiczności festiwali, spektakli teatralnych, koncertów, warsztatów, seminariów i pokazów filmowych.

Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką w skali europejskiej i światowej.
Edukacja kulturalna.

Wsparcie finansowe i dydaktyczne w realizowaniu projektów artystycznych.

Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją kultury, sztuki i historii regionalnej, krajowej, międzynarodowej.

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnych) w rozwoju artystycznym i kulturalnym; przygotowanie do świadomego odbioru sztuki.

Promowanie nowych, nieznanych twórców.

Działania poprzez kulturę i sztukę na rzecz ochrony środowiska.

Działania na rzecz ochrony dóbr kultury materialnej i niematerialnej.

Prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych w dziedzinie ochrony i promocji dóbr kultury oraz inicjowanie i wspomaganie działalności badawczo-rozwojowej we współpracy z jednostkami naukowymi.

Ochrona dziedzictwa kulturalnego, a w szczególności:

ochrona, ratowanie, zabezpieczanie obiektów sztuki dawnej i współczesnej w zbiorach publicznych i prywatnych;
promocja sztuki polskiej i ukraińskiej;
prezentacja dorobku i aktualnej twórczości artystów współczesnych.
Integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych.
Wspieranie działań (inicjatyw) kulturalnych.
Włączenie różnych środowisk (w szczególności artystycznych, biznesowych, medialnych, naukowych) w dążenia do integracji europejskiej.
Edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury.
Zarządzanie powierzonym i nabytym przez Fundację dziedzictwem kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia spuścizny po I. J. Paderewskim, zgodnie z duchem całokształtu działalności nazwanego tu mistrza.
Przedmiotem działalności statutowej Fundacji jest rozwijanie, propagowanie i umacnianie współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Gromadzenie i przekazywanie majątku zgodnie z przyjętymi celami.
Pozyskiwanie wsparcia dla celów fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych.
Edukację kulturalną poprzez organizowanie kursów, warsztatów artystycznych, wykładów, spotkań dyskusyjnych, sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych, szkoleń w celu poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.
Realizację projektów artystycznych w tym m.in.: muzycznych, teatralnych, tanecznych, filmowych, fotograficznych, rzeźbiarskich, malarskich, festiwali.
Organizowanie warsztatów tematycznych, kursów dla młodych muzyków, tancerzy, aktorów, filmowców, fotografików, malarzy i innych artystów.
Finansowanie materiałów potrzebnych lub pomocnych w realizacji projektów artystycznych i kulturalnych ( nuty, kompozycje, scenografia, światło, kostiumy, reklama, informacja i inne).
Organizowanie imprez dochodowych (na realizację celów Fundacji), jak również festiwali, konkursów, konfrontacji, wieczorów tematycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, pokazów.
Wspieranie inicjatyw lokalnych i promocja kultury regionalnej (w tym m.in. publikacje).
Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących wydarzeń teatralnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, filmowych.
Organizowanie i wystawianie spektakli teatralnych, koncertów, wystaw oraz pokazów filmowych.
Udział w festiwalach teatralnych, muzycznych, plastycznych, filmowych.

Prowadzenie oraz wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działań z zakresu ochrony dóbr kultury materialnej i nie materialnej.
Organizowanie, wspieranie, finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie dóbr kultury oraz kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, szkoleń specjalistycznych w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji.
Doradztwo na rzecz podmiotów działających w ochronie dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego.
Prezentowanie i promowanie idei bliskich celom Fundacji w mediach oraz środkach masowego przekazu, również poprzez organizację, wspieranie oraz finansowanie imprez rekreacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych, dotyczących ochrony środowiska.
Prezentowanie krajowego dorobku w dziedzinie nowatorskich rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i społecznych w ochronie dóbr kultury, dziedzictwa kulturowego, projektów artystycznych na forum międzynarodowym we współpracy z organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
Wydawanie publikacji dotyczących celów statutowych fundacji w formie książek, opracowań, czasopism oraz innych wydawnictw.

§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.
§11
Fundacja realizuje cele statutowe w ramach obowiązującego porządku prawnego, kieruje się zasadami moralnego współżycia społecznego.

ROZDZIAŁ III
ORGANY I ORGANIZACJA
§12
Organami fundacji są:
Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji.

§13
Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora założyciela w formie uchwały.
Zarząd Fundacji składa się od 1 do 5 osób. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, mogą też wejść w skład Zarządu: dwóch Wiceprezesów i dwóch członków zarządu.
Zarząd pracuje zgodnie z regulaminem.
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.
Odwołanie członków Zarządu następuje: a) w wyniku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, b) w formie kolegialnej uchwały Fundatora założyciela oraz Prezesa Zarządu.
Odwołanie Prezesa Zarządu może nastąpić: a) w wyniku rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa, b) na wniosek Zarządu, c) na wniosek Rady, podjęty na posiedzeniu wszystkich jej członków oraz przyjęty większością głosów jako uchwała Rady.
Prezes Zarządu odwoływany jest przez Fundatora założyciela w formie uchwały, o ile wystąpią okoliczności wymienione wyżej w niniejszym paragrafie (§13 pkt.7).

§14
W skład Rady Fundacji wchodzi fundator założyciel. W skład Rady Fundacji mogą też wejść inne osoby powołane kolegialną uchwałą Fundatora założyciela oraz Zarządu.
Posiedzenia Rady zwoływane są raz do roku na wniosek Prezesa Zarządu.
Dodatkowo posiedzenia Rady mogą być zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu lub członków zarządu, lub członków Rady – każdorazowo w miarę potrzeb.
Funkcję przewodniczącego Rady pełni Fundator założyciel.
Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu Rady większością głosów.
Posiedzenie Rady uważa się za prawomocne, gdy na nim jest obecne co najmniej dwie trzecie liczby członków Rady.
Odwołanie członka Rady może nastąpić: a) w wyniku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady, b) na wniosek Zarządu, c) na wniosek Rady, podjęty na posiedzeniu wszystkich jej członków oraz przyjęty większością głosów jako uchwała Rady.
Członek Rady odwoływany jest formie kolegialnej uchwały Fundatora założyciela oraz Zarządu.

§15
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
Działalność konsultacyjna względem kierunków działania Fundacji.
Działalność opiniotwórcza względem projektów podejmowanych przez Fundację.

§16
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
Zatwierdzanie planów działania.
Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
Reprezentowanie Fundacji przed Sądem i wobec osób trzecich.
Prowadzenie listy ofiarodawców.
Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
Ustalanie wielkości środków przeznaczanych na projekty, programy, stypendia, nagrody etc.
Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów Fundacji.
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji (przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów etc.).
Podejmowanie decyzji o tworzeniu nowych komórek organizacyjnych na terenie kraju i zagranicy.

§17
Prezes Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie.
Podziału obowiązków między członkami Zarządu dokonuje Prezes Zarządu.

§18
Z członkami Zarządu mogą być zawarte stosowne umowy o pracę.
Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI
§19
Fundacja została ustanowiona przez Elwirę Gilewicz, zwaną „Fundatorem”, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Leszka Kowalczyka notariusza w Węgrowie, przy ul. Mickiewicza 6, za numerem repertorium A Nr 2878/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
Majątek Fundacji stanowią:
fundusz założycielski (3000,0 zł.), wskazany w oświadczeniu woli w formie aktu notarialnego (§4 aktu), wymienionego w p.1 §19 niniejszego Statutu;
ruchomości, nieruchomości, darowizny, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Fundacji.

§20
Środki materialne Fundacji stanowią:
Zapisy, darowizny, spadki lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
Prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw, dochody ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, środki pochodzące z ofiarności prywatnej.
Papiery wartościowe z wyjątkiem obrotu i odsetki bankowe.
Środki z funduszy publicznych.
Odsetki i depozyty bankowe.
Dochody z działalności gospodarczej.
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
Dochody z praw majątkowych.
Dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Dotacje i granty, czyli umowy o przekazanie Fundacji środków na określony cel z obowiązkiem rozliczenia.
Inne źródła.
§21
Dochody i świadczenia na cele Fundacji mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§22
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia – Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że masa spadkowa znacznie przekracza długi spadkowe.

§23
Rozporządzanie składnikami majątku trwałego Fundacji może nastąpić, gdy uzasadnia je cel Fundacji lub gdy dalsze dysponowanie tymi składnikami przyniosłoby straty.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§24
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§25
Decyzje w kwestii zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Prezesa Zarządu, członków Zarządu i/lub Fundatora.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§26
Dla efektywnego urzeczywistniania swych celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Prezesa Zarządu i/ lub Fundatora.

§27
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Prezesa Zarządu.
Decyzję o przeznaczeniu środków finansowych, powstałych po likwidacji Fundacji, podejmuje Zarząd Fundacji wespół z Fundatorem (lub ich spadkobiercy) na zasadzie konsensusu.
W sprawach dotyczących likwidacji Fundacji, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

Data: 12 czerwca 2012 r.……………………………………………………………..
(ze zmianami z 16 lipca 2012r.) /podpis Fundatora/