Tickets

Tickets for the concerts at Lviv Philharmonic:
5 November, 19:30 – Krzysztof Penderecki (ticket prices: 50 UAH).
13 November, 19:00 – Andrzej Bauer and Adam Wodnicki (ticket prices: 40-80 UAH).
15 November, 19:00 – DagaDana / ‘DahaDana’ (ticket prices: 50-250 UAH).

Available:
Ticket office of Lviv Philharmonic (Lviv, Tchaikovskogo Str, 7)
daily from 11:00 to 19:00
phone: +38 (032) 235-89-46

www.philharmonia.lviv.ua

Tickets for the opera “Cracovians and Highlanders” performed by Folk Song and Dance Ensemble “Mazowsze”
Lviv Opera House
14 November, 19:00

Ticket prices: 30 -250 USD.

Available:
ticket office of Lviv Opera House
daily (except Mondays) from 11:00 to 14:00 and 15:00 to 18:00
phone: +38 (032) 235-65-86, 242-11-63

www.opera.lviv.ua

or

at the central theater ticket office (Svobody Avenue, 37)
daily (except Sunday) from 10:00 to 13:00 and 15:00 to 17:00
phone: +38 (032) 260-13-60, 255-49-60

On-line TICKETS – Gastroli.ua

gastro

November 5 – Krzysztof Penderecki
(Lviv Philharmonic, ticket prices – 50 UAH).
https://gastroli.ua

November 13 – Andrzej Bauer and Adam Voznitski
(Lviv Philharmonic, ticket prices: 40-80 USD.)
https://gastroli.ua

November 14 – Folk Song and Dance Ensemble “Mazowsze”, opera “Cracovians and Highlanders”
(Lviv Opera, ticket prices: 30-250 UAH).
https://gastroli.ua

November 15 – Polish-Ukrainian jazz band DagaDana
(Lviv Philharmonic, ticket prices: 50-250 UAH).
https://gastroli.ua/events/urochista-tseremon-ya-kontsert-z-nagodi-prisvoyennya-kshishtofu-penderetskomu-zvannya-doktor-honoris-causa-lv-vskoyi-nats-onalnoyi-muzichnoyi-akadem-yi-m-m-lisenka-2015-10-28-12-17#.VkG2SFUrK9I