Місія

Polsko-Ukraińska FUNDACJA imienia Ignacego Jana PADEREWSKIEGO została założona w 2012 roku i powołana między innymi w celu:

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce, przyczynianie się do podnoszenia wiedzy muzycznej, teatralnej, filmowej i artystycznej, a także prezentowanie publiczności festiwali, spektakli teatralnych koncertów, warsztatów, seminariów i pokazów filmowych w Polsce i Ukrainie oraz w krajach trzecich.

2. Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką w skali europejskiej i światowej.

3. Promowanie nowych, nieznanych twórców.

4. Prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych w dziedzinie ochrony i promocji dóbr kultury oraz inicjowanie i wspomaganie działalności badawczo-rozwojowej we współpracy z jednostkami naukowymi.

5. Ochrona dziedzictwa kulturalnego, a w szczególności:

a. Ochrona, ratowanie, zabezpieczanie obiektów sztuki dawnej i współczesnej w zbiorach publicznych i prywatnych;

b. Promocja sztuki polskiej i ukraińskiej;

c. Prezentacja dorobku i aktualnej twórczości artystów współczesnych.

6. Włączenie różnych środowisk (w szczególności artystycznych, biznesowych, medialnych, naukowych) w dążenia do integracji europejskiej.

7. Edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury.

8. Zarządzanie powierzonym i nabytym przez Fundację dziedzictwem kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia spuścizny po I. J. Paderewskim, zgodnie z duchem całokształtu działalności nazwanego tu mistrza.

9. Przedmiotem działalności statutowej Fundacji jest rozwijanie, propagowanie i umacnianie współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie:

a. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

b. Kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

c. Działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

Фінансування

Платежі повинні бути відправлені на рахунок Фонду:

Bank Pekao SA

Номер рахунку: 54 1240 5631 1111 0010 4729 6065